Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWSKIEJ SZKOŁY EPIDEMIOLOGII I PREWENCJI NOWOTWORÓW


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu pod adresem www.oncoschool.com dedykowanego Warszawskiej Szkole Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, zwanego dalej „Serwisem”, oraz zasady realizacji stacjonarnych kursów szkoleniowych, oferowanych, bądź sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, każdorazowo prowadzonych przez Oncotransfer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02–781) przy ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770452, o numerze NIP 9512477922, Regon 38251479200000, której kapitał zakładowy wynosi 490.000,00 zł (dalej „Regulamin”)


.1.2. Regulamin Serwisu stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


1.3. Serwis umożliwia skorzystanie z kursów i materiałów edukacyjnych Warszawskiej Szkoły Epidemiologii i Prewencji Nowotworów poprzez rejestrację i zakup dostępu do nich, a także udział w stacjonarnych kursach szkoleniowych prowadzonych w ramach Warszawskiej Szkoły Epidemiologii i Prewencji Nowotworów.


1.4. Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem www.oncoschool.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przed zawarciem Umowy. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Oncotransfer. Oncotransfer na żądanie udostępni Regulamin poprzez przesłanie jego treści w formacie PDF na wskazany adres poczty elektronicznej.


1.5. Rozpoczęcie korzystania z usług nieodpłatnych objętych Serwisem oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.


1.6. Usługi objęte Serwisem są odpłatne, jeżeli Serwis tak wskazuje. Skorzystanie z usług odpłatnych objętych Serwisem, w tym w szczególności dokonanie Zamówienia i zawarcie Umowy, wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu w drodze oświadczenia w formie elektronicznej dokonywanego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.


1.7. Zakres usług świadczonych dla Użytkownika oraz jego prawa i obowiązki określają również parametry wskazane przez Użytkownika w trakcie dokonywania Zamówienia, treść wyrażanych przez niego oświadczeń i zgód (poprzez stosowne oznaczenia w formularzach umieszczonych w Serwisie), a także postanowienia innych dokumentów, jeżeli znajdą zastosowanie (np. w przypadku promocji).


2. DEFINICJE


2.1. Ilekroć w Regulaminie posłużono się jednym z poniższych pojęć, należy rozumieć je w sposób zdefiniowany poniżej:


Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).


Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Formularz Zamówienia – funkcjonalność Serwisu polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi dokonania Zamówienia Kursu po zalogowaniu do Konta Użytkownika


.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).


Konsument – osoba fizyczna dokonująca z OncoTransfer czynności prawnej (w tym zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Kupujący – Użytkownik, który dokonał Zamówienia Kursu i zawarł Umowę.


Kurs – Kurs online lub Kurs stacjonarny.


Kurs online – szkolenie mające postać filmu wideo zawierającym prezentację, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).


Kurs stacjonarny – szkolenie mające postać wykładów stacjonarnych wraz ze skryptem zawierającym prezentację i notatkami (jeśli są dostarczane), które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), odbywające się w Centrum Edukacyjno - Konferencyjnym przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytucie Badawczym (ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa).


Polityka prywatności – oznacza dokument, zawierający informacje dotyczące zasad na jakich OncoTransfer zbiera, przechowuje, wykorzystuje i w inny sposób przetwarza dane osobowe. Dokument ten jest dostępny pod adresem internetowym www.oncoschool.com.


Regulamin – niniejszy regulamin, znajdujący się pod adresem www.oncoschool.com określający zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w Serwisie oraz realizacji Kursów stacjonarnych.


Rejestracja – czynności polegające na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Serwisie.


Oncotransfer – ONCOTRANSFER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02–781) przy ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770452, o numerze NIP 9512477922, Regon 38251479200000, której kapitał zakładowy wynosi 490.000,00 zł.


Serwis – serwis internetowy pod adresem www.oncoschool.com prowadzony przez Oncotransfer.


Sprzedawca – Oncotransfer.


Umowa – Umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną pomiędzy Oncotransfer a Użytkownikiem składającym Zamówienie, której przedmiotem jest dostęp do Kursu.


Umowa zawierana na odległość – umowa zawierana przez Sprzedawcę z Konsumentem (w tym Umowa o dostarczenie treści cyfrowych), bez fizycznej obecności Konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie.


Ustawa o ochronie baz danych – Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 386 z późn. zm.).


Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).


Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).


Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.).


Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług dostępnych w Serwisie.


Zamówienie – złożenie przez Kupującego oświadczenia o woli zakupu Kursu stacjonarnego lub – odpowiednio – dostępu do Kursu online za pośrednictwem Serwisu.


3. INFORMACJE OGÓLNE


3.1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Użytkownika Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.


3.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.


3.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.


3.4. Serwis działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania przez Oncotransfer plików „cookies’ są określone w Polityce prywatności umieszczonej pod adresem internetowym www.oncoschool.com.


3.5. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie, w tym przede wszystkim Kursy, nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika na potrzeby prowadzenia przez niego jakichkolwiek usług edukacyjnych lub szkoleniowych realizowanych na rzecz osób trzecich, w tym również na rzecz pracowników i współpracowników Użytkownika.3.6.Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.


3.7. Oncotransfer jest uprawnione do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w szczególności w zakresie promocji usług własnych. Ponadto, Oncotransfer ma prawo do publikacji zanonimizowanych pytań kierowanych przez Użytkowników do Oncotransfer w formie Q&A (questions&answers).


4. METODY KOMUNIKACJI Z ONCOTRANSFER


4.1. Kontakt z Oncotransfer jest możliwy na następujący adres e-mail: szkola@oncotransfer.pl oraz korespondencyjnie na adres: Oncotransfer sp. z o.o., ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.


4.2. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Oncotransfer może się kontaktować z zarejestrowanymi Użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany numer telefonu lub adres e-mail.


4.3. W przypadku zapotrzebowania na pomoc techniczną, można je zgłaszać na adres e-mail: szkola@oncotransfer.pl.


5. ZAMÓWIENIA


5.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.


5.2. Korzystanie z formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania opcji „Kup teraz”, dostępnej w Serwisie w bezpośrednim sąsiedztwie każdego z oferowanych Kursów.


5.3. Złożenie Zamówienia Kursu następuje po wykonaniu przez Użytkownika następujących kolejnych kroków:


5.3.1 .wypełnienie formularza Zamówienia,

5.3.2. kliknięcie po wypełnieniu formularza Zamówienia pola „podsumowanie” oraz 

5.3.3. kliknięcie po zweryfikowaniu wprowadzonych danych pola „zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie). 


5.4. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imię, nazwisko, data urodzenia, kraj pochodzenia, specjalizacja, nr PWZ (jeśli dotyczy).


5.5. Oncotransfer nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą lub niekompletnych.


5.6. Warunkiem realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia znajdującego się w Serwisie oraz opłacenie Zamówienia. Oncotransfer nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza Zamówienia i wynikające z tego konsekwencje.


5.7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia zarejestrowany Użytkownik otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie otrzymania przez Oncotransfer Zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Użytkownik powinien skontaktować się z Oncotransfer drogą telefoniczną lub mailową, o której mowa w pkt 4 powyżej. OncoTransfer zastrzega sobie możliwość mailowego lub telefonicznego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.


5.8. Oncotransfer zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku:


5.8.1. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza Zamówienia oraz braku potwierdzenia Zamówienia przez zarejestrowanego Użytkownika;

5.8.2. braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego Zamówienia w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia. Brak zaksięgowania środków na koncie Oncotransfer w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie Zamówienia, a Umowa nie zostaje zawarta. 


5.9. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Serwisu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Oncotransfer. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 4 Regulaminu, wraz z podaniem przyczyn anulacji.


5.10. Do zawarcia Umowy, dochodzi w chwili przesłania Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Oncotransfer o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie zawarcia wyżej wymienionej umowy, oraz dokonania zapłaty przez Użytkownika ceny wybranego przez niego Kursu. 


5.11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.7. Regulaminu.


6. CENY I PŁATNOŚĆ


6.1. Ceny poszczególnych Kursów podane są na stronie www.oncoschool.com. Kupującego obowiązuje cena z chwili złożenia Zamówienia. Do oferowanych cen należy doliczyć wartość podatku VAT obowiązującego na terytorium Polski, w wysokości aktualnej w chwili złożenia zamówienia. 


6.2. Cena Kursu jest wiążąca po potwierdzeniu przez Oncotransfer otrzymania złożonego przez Kupującego Zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji Zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Kursów w trakcie realizacji danego Zamówienia.


6.3. W żadnym razie Oncotransfer nie jest zobowiązana do sprzedaży dostępu do Kursu po błędnej, niższej cenie, jeżeli błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy, a Kupujący mógł bez trudu stwierdzić, że to błąd.


6.4. W razie stwierdzenia błędnej ceny zamówionych Kursu, Oncotransfer jak najszybciej powiadomi o tym Kupującego, dając mu możliwość potwierdzenia Zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeżeli Oncotransfer nie zdoła skontaktować się z Kupującym za pomocą podanych przez niego danych do kontaktu, Oncotransfer uzna takie Zamówienie za anulowane, a wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu w całości.


6.5. Oncotransfer zachowuje prawo do organizowania promocji cenowych na Kursy w formie i wysokości ustalonej przez Oncotransfer.


6.6. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami obowiązującymi w Serwisie.


6.7. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU wraz ze wszystkimi dostępnymi za jej pośrednictwem opcjami płatności.


6.8. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 


7. UDOSTĘPNIENIE KURSÓW ONLINE


7.1. Kursy online będą udostępniane po uprzedniej zapłacie za Zamówienie. 


7.2. Oncotransfer wydaje Kupującemu potwierdzenie zawarcia Umowy oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na udostępnienie Kursu online w warunkach utraty prawa odstąpienia poprzez przesłanie ich na adres mailowy wskazany przez Użytkownika w Koncie Użytkownika. 


7.3. Udostępnienie Kursu online jest realizowane natychmiast po zawarciu Umowy pod warunkiem, że Kupujący uprzednio dokonał zapłaty za Kurs online i wyraził zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy. W przypadku braku wyrażenia przez Konsumenta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Kurs online zostanie udostępniony niezwłocznie po terminie do odstąpienia od Umowy.


7.4. Przed udostępnieniem Kursu online Użytkownik zostanie poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


7.5. W przypadku zaistnienia awarii infrastruktury niezbędnej dla udostępnienia Kursu online z przyczyn od Oncotransfer niezależnych, oraz którym Oncotransfer nie było w stanie zapobiec, udostępnienie Kursu online może być utrudnione lub niemożliwe. Wówczas Oncotransfer dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Kurs online Użytkownikowi jak najszybciej.


7.6. Udostępnienie Kursów online jest realizowane za pośrednictwem Konta Użytkownika Kupującego. 


7.7. Kursy online są udostępnianie na okres 90 dni od dnia udostępniania bez możliwości jego pobrania. Jeżeli Oncotransfer udostępni taką funkcjonalność, Kursy online będą udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej lub platformy. Wówczas każdorazowo udostępnienie Kursu online nastąpi w sposób wybrany przez Oncotransfer, chyba że Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec udostępnienia Kursu online przez aplikację mobilną. 


7.8. Dostęp do zakupionych Kursów online może być okresowo niemożliwy w przypadku prowadzenia przez Oncotransfer zaplanowanych prac serwisowych. Prace takie będą prowadzone w godzinach nocnych (22.00 – 6.00), a Użytkownik zostanie o nich uprzedzony poprzez umieszczenie przez Oncotransfer odpowiedniej informacji na stronie Serwisu, pod adresem: www.oncoschool.com. Oncotransfer dołoży wszelkich starań, aby przerwy w dostępie do zakupionych Kursów online były jak najkrótsze oraz miały miejsce jak najrzadziej.


7.9. Użytkownik mający zamiar skorzystania z Kursu online jest świadomy konieczności spełnienia wymogów technicznych wskazanych w pkt. 14 poniżej.


8. WARUNKI PRZEPROWADZANIA KURSÓW STACJONARNYCH


8.1. Kursy stacjonarne będą przeprowadzane tylko w przypadku zebrania się co najmniej 20 uczestników. W przypadku braku zebrania się minimalnej liczby uczestników, Oncotransfer może odwołać Kurs stacjonarny najpóźniej na 1 dzień przed terminem realizacji Kursu stacjonarnego. W razie odwołania Kursu stacjonarnego z przyczyn wskazanych powyżej, Oncotransfer zwróci Użytkownikowi uiszczone przez niego wynagrodzenie za Kurs stacjonarny nie później niż w terminie 7 dni od dnia odwołania Kursu stacjonarnego.


8.2. Kursy stacjonarne mogą być przeprowadzane w formule jedno- lub dwudniowej, i stanowić będą wykłady lub warsztaty, co każdorazowo zostanie określone w Serwisie.


8.3. W ramach Kursu stacjonarnego Oncotransfer zapewnia każdorazowo wykładowcę oraz salę wykładową. Inne świadczenia, takie jak materiały szkoleniowe, napoje lub poczęstunek lub inne, są zapewniane wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazuje opis Kursu stacjonarnego dostępny w Serwisie.


8.4. Oncotransfer zastrzega sobie prawo utrwalania oraz streamingowania Kursu stacjonarnego, jak również zorganizowania sesji questions&answers w wersji online. W przypadku zamiaru realizacji któregokolwiek z powyższych działań, zostanie to jednoznacznie wskazane w opisie Kursu stacjonarnego w Serwisie.


8.5. Oncotransfer ma prawo odwołania Kursu stacjonarnego w dowolnym momencie w przypadku nagłego zdarzenia takiego jak śmierć wykładowcy danego Kursu stacjonarnego, lub jego choroba lub wypadek, uniemożliwiające wykładowcy przeprowadzenie Kursu, lub mogące narazić uczestników na zarażenie chorobą zakaźną, a także w każdym przypadku gdy z przyczyn zewnętrznych wobec Oncotransfer przeprowadzenie Kursu stacjonarnego będzie niemożliwe (takie jak katastrofa naturalna, budowlana, i inne). W takim przypadku Oncotranfer ma prawo zrezygnować z przeprowadzenia Kursu stacjonarnego lub – o ile będzie to możliwe - przenieść go na inny termin. O przeniesieniu Kursu stacjonarnego na inny termin Oncotransfer poinformuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym Kurs stacjonarny pierwotnie miał się odbyć. Użytkownik zobowiązany jest poinformować o akceptacji lub braku akceptacji nowego terminu, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania propozycji nowego terminu od Oncotransfer, a w razie braku przekazania takiej informacji przez Użytkownika, przyjmuje się, że Użytkownik zrezygnował z udziału w Kursie stacjonarnym w nowym terminie. W razie rezygnacji z przeprowadzenia Kursu stacjonarnego lub gdy inny termin zaproponowany przez Oncotransfer nie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika, Oncotransfer zwróci Użytkownikowi otrzymane wynagrodzenie za Kurs stacjonarny, nie później niż w terminie 7 dni od upływu terminu, w którym Użytkownik miał poinformować Oncotransfer o swojej decyzji co do udziału w Kursie stacjonarnym w nowym terminie. W przypadku gdy na skutek rezygnacji użytkowników liczba użytkowników spadnie poniżej minimalnej liczby użytkowników określonej w pkt 9.1, Oncotransfer przysługiwać będzie prawo odwołania kursu. Do odwołanego kursu odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia pkt 9.1 powyżej.


8.6. Oncotranfer ma prawo za zgodą Użytkownika zamienić Kurs stacjonarny na Kurs online przed terminem realizacji Kursu stacjonarnego. Do zamiany Kursu stacjonarnego na Kurs online stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany terminu Kursu stacjonarnego w pkt 9.5. W przypadku zamiany Kursu stacjonarnego na Kurs online i akceptacji tej zamiany przez Użytkownika, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia pkt 8 powyżej.


8.7. Oncotransfer ma prawo zmiany wykładowcy Kursu stacjonarnego bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Jednakże, w takim przypadku Oncotransfer gwarantuje, że nowy wykładowca będzie dysponował co najmniej równie dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie tematyki danego Kursu stacjonarnego jak wykładowca pierwotnie wskazany dla tego Kursu stacjonarnego w Serwisie.


8.8. Przed rozpoczęciem Kursu stacjonarnego Użytkownik zostanie poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy w warunkach, o których mowa w pkt 11.1.2. poniżej.


9. NEWSLETTER


9.1. Jeżeli Oncotransfer udostępni Użytkownikowi taką funkcjonalność, Użytkownik będzie mógł korzystać z Newslettera Oncotransfer, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika woli otrzymywania treści reklamowych, marketingowych, informacji o premierach, promocjach, jak również innych treści określonych przez Oncotransfer. 


9.2. Na Newsletter, jeżeli Oncotransfer udostępni Użytkownikowi taką funkcjonalność, można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta Użytkownika lub w trakcie składania Zamówienia, a także na stronie głównej, pod adresem: www.oncoschool.com.


10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


10.1. Konsument, który dokonał Zamówienia Kursu w Serwisie ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jego dokonania, z wyjątkiem sytuacji, w których:11.1.1.Konsument zgodził się na spełnianie świadczenia - udostępnienie Kursu online, przed upływem terminu do odstąpienia oraz gdy został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy;11.1.2.Kurs stacjonarny (usługa) został w pełni przeprowadzony przed upływem terminu do odstąpienia za wyraźną zgodą Konsumenta oraz gdy Konsument został przed rozpoczęciem Kursu stacjonarnego poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Oncotransfer utraci prawo odstąpienia od Umowy. 


10.2. Konsument wyrażając zgodę na spełnianie świadczenia (dostarczenie zamówionych treści cyfrowych) tj. udostępnienie Kursu online przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy traci prawo do odstąpienia od Umowy.


10.3. Po wykonaniu przez Oncotransfer usługi w postaci Kursu stacjonarnego Konsument wyrażając zgodę na wykonanie tej usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci prawo do odstąpienia od Umowy.


10.4. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy obejmującej Kurs online, wyłącznie jeżeli nie aktywował linka, pod którym dostępny jest Kurs online. 


10.5. Aby zachować czternastodniowy termin, o którym mowa w punkcie 11.1. powyżej, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. 


10.6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Oncotransfer (e-mail: szkola@oncotransfer.pl) w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. wysyłając je e-mailem). Konsument może poinformować Oncotransfer o skorzystaniu z powyższego uprawnienia używając (załączonego) wzoru formularza odstąpienia od Zamówienia. 


10.7. Oncotransfer niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy prześle Konsumentowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.


10.8. Skutki odstąpienia od Umowy:


10.8.1 .W przypadku odstąpienia od Umowy OncoTransfer zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu. 

10.8.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy Zamówieniu), o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 


10.9. Kupujący niebędący Konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 11.1., z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do sprzedaży na rzecz Kupującego niebędącego Konsumentem, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.


11. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


11.1. Postanowienia niniejszego punktu 12 Regulaminu dotyczą wyłącznie Użytkowników/Kupujących nie będących Konsumentami.


11.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Kurs wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.


11.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem/Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


11.4. Przepisy niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem punktów 12.1. – 12.3., stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


12. REKLAMACJE


12.1.Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu, w tym Kursów, Użytkownik może składać: 


12.1.1.przez formularz reklamacyjny, jeżeli zostanie on udostępniony przez Oncotransfer;

12.1.2. w formie elektronicznej wysyłając do Sprzedającego wiadomość mailową na adres e-mail: szkola@oncotransfer.pl;

12.1.3. pisemnie na adres: OncoTransfer sp. z o.o., ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.


12.2. W opisie reklamacji składający reklamację powinien wskazać przede wszystkim: 


12.2.1.wskazanie usługi Serwisu, której reklamacja dotyczy;

12.2.2. informację oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia tych okoliczności; 

12.2.3. dane kontaktowe składającego reklamację.


12.3. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym OncoTransfer powiadomi składającego reklamację niezwłocznie wskazując w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym. 


12.4.Oncotransfer udziela odpowiedzi na reklamację w formie mailowej na adres email wskazany przez Użytkownika składającego reklamację. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych wystarczających dla kontaktu z Użytkownikiem, Oncotransfer ma prawo pozostawić ją bez odpowiedzi.


12.5. Reklamacje mogą być złożone do Sprzedawcy drogą mailową na adres e-mail: szkola@oncotransfer.pl. OncoTransfer stara się rozpoznawać reklamacje możliwie szybko, ale nie będzie w tym zakresie przekraczać 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Oncotransfer uważa się za jej uznanie. 


12.6. Sam fakt wniesienia reklamacji, ale także jej nieuznanie lub pozostawienie bez rozpoznania nie wpływa na zakres praw Użytkownika do podjęcia kroków prawnych na drodze sądowej. 


13. WARUNKI TECHNICZNE


13.1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera lub laptopa mającego dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox w wersji najnowszej, Opera w wersji najnowszej, Google Chrome w wersji najnowszej, Safari w wersji najnowszej, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz włączonej obsługi skryptów Java Script oraz włączonej możliwości zapisu plików cookies. Należy również wyłączyć narzędzia blokujące reklamy typu AdBlock. Koszt korzystania z połączenia internetowego określają taryfy wybranego przez Użytkownika dostawcy usług telekomunikacyjnych.


13.2. Aby skorzystać z Kursów online, niezbędne jest także posiadanie karty dźwiękowej, oraz słuchawek lub głośników.


13.3. Korzystanie z Serwisu wymaga aktywnego połączenia z Internetem, jak również w przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniu mobilnym, wymagane jest dysponowanie sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem Android lub iOS.


13.4. Za spełnienie wymogów technicznych odpowiada jedynie Użytkownik. Oncotransfer nie zapewnia dostępu do Internetu oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z Serwisu, a także nie odpowiada za ewentualny obowiązek uiszczenia wynagrodzenia za korzystanie z któregokolwiek z nich.


14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


14.1. Korzystanie z Serwisu wymaga przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego przetwarzania oraz zasady jakimi Oncotransfer kieruje się w związku z tym, znajdują się w Polityce prywatności. 


15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ONCOTRANSFER


15.1. Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych ustępów, Oncotransfer odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług objętych Umową na zasadach ogólnych.


15.2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, OncoTransfer nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.


15.3. OncoTransfer jest uprawnione do czasowego wyłączenia Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub jego polepszenia. Czynności te będą wykonywane w interesie Użytkownika. 


15.4. Dane zgromadzone w Serwisie OncoTransfer chroni m.in. poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL) i innych rozwiązań zabezpieczających dane Użytkownika w Serwisie.


16. OCHRONA SERWISU I KURSÓW


16.1. Dostęp do Konta Użytkownika lub – odpowiednio – Kursów online może zostać zablokowany w następujących przypadkach:


16.1.1. wykorzystywanie przez Użytkownika któregokolwiek z elementów Serwisu, w tym Konta Użytkownika lub Kursu online, niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w celu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,

16.1.2. jakakolwiek ingerencja Użytkownika w jakikolwiek element środowiska informatycznego Serwisu,

16.1.3. działania Użytkownika zmierzające do uzyskania nieuprawnionego dostępu do Kont Użytkownika innych Użytkowników,

16.1.4. udostępnienie przez Użytkownika danych niezbędnych do logowania do jego Konta Użytkownika osobom trzecim, w tym innym Użytkownikom,

16.1.5. korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności z Kursów online, w sposób nieuprawniony,

16.1.6. naruszenie postanowień Regulaminu i brak usunięcia tego naruszenia w terminie wyznaczonym przez Oncotransfer w wezwaniu do zaniechania naruszenia. 


16.2. Serwis, w tym Kursy, a także wszelkie udostępnione wraz z nimi prezentacje, notatki, oraz inne materiały, stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego oraz objęte są ochroną innych przepisów dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie baz danych oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu, w tym Kursów, przysługują OncoTransfer.


16.3. Wszyscy zainteresowaniu mogą zapoznawać się z wszelkimi treściami dostępnymi w Serwisie nieodpłatnie. Jednakże nie uprawnia to tych osób do jakiegokolwiek innego korzystania z tych treści lub rozporządzania nimi, w tym w szczególności do ich utrwalania, kopiowania, rozpowszechniania, w całości lub w jakiejkolwiek części, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa. 


16.4. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Serwisów, w tym Kursów, a także wszelkich udostępnionych wraz z nimi prezentacji, notatek, oraz innych materiałów, w sposób inny niż zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie Serwisu i Kursów w całości lub jakiejkolwiek części, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 16.5.Kursy online mogą być odtwarzane wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie. 


16.6. Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć dostęp do Kursów w taki sposób, aby nie były dostępne dla innych osób, a w szczególności chronić przed jakimkolwiek ujawnieniem danych do logowania do Konta Użytkownika.


16.7. Naruszenie praw OncoTransfer do któregokolwiek z elementów Serwisu, w tym w szczególności poprzez kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie Kursów wiąże się z odpowiedzialnością cywilną lub karną.


17. POZASĄDOWE FORMY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW


17.1. Poza tradycyjnymi formami rozwiązywania sporów Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych: 


17.1.1.https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, 

17.1.2.www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

,17.1.3.www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.


17.2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między nim a Oncotransfer: 


17.2.1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,

17.2.2. zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.


17.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między nim a Oncotransfer korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.


17.4. Konsument może również skorzystać z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowanej przez Komisję Europejską dostępnej na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.


17.5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami. 


18. ZMIANY REGULAMINU


18.1. Oncotransfer jest uprawniony do dokonania zmian w Regulaminie z uwagi na ważne przyczyny, takie jak:


18.1.1. Zmiana przepisów prawa regulujących kwestie, o których mowa w Regulaminie w szczególności zmiana przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

18.1.2. Zmiany sposobu sprzedaży Kursów;18.1.3.Zmiany sposobu świadczenia usług objętych Serwisem; 

18.1.4. Zmiana zakresu oferty Oncotransfer oraz zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Oncotransfer dotychczasowych Kursów, funkcji lub usług objętych Regulaminem. 


18.2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany elektronicznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając informację o jego zmianie przy pierwszym logowaniu do Konta Użytkownika. 


18.3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownika ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia umowy dla konsumentów stanowiącego zał. Nr 1 do Regulaminu.


18.4. Oncotransfer ma prawo zmiany Regulaminu w przypadku takich zmian jak: zmiana danych teleadresowych, zmiana sposobów komunikacji z Użytkownikiem, zmiana siedziby, zmiana firmy lub innych danych rejestrowych Oncotransfer, zmiana wynikająca z reorganizacji struktury Oncotransfer, zmiana dotycząca rozwoju Serwisu, w tym polegająca na dodaniu nowych funkcjonalności Serwisu, zmiana wywołana przyczynami zewnętrznymi, które w obiektywny sposób uzasadniają potrzebę jej wprowadzenia, w tym zmiany wymuszone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zmiany takich przepisów, zmiany o charakterze redakcyjnym, która nie zmienia zasadniczego znaczenia zmienianego zapisu.


19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


19.1. OncoTransfer informuje, iż nie jest podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności Prawa medycznego), a także nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności ustawy o działalności leczniczej). 


19.2. Oncotransfer oświadcza, że Kursy, a także wszelkie udostępnione wraz z nimi prezentacje, notatki, oraz inne materiały, jak również cała zawartość Serwisu, nie zastępują oficjalnych źródeł wiedzy w dziedzinie epidemiologii oraz onkologii, a także wszelkich metod leczenia konwencjonalnego, jeżeli takie są wskazane lub wymagane w danej sytuacji. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem. 


19.3. Oncotransfer nie zapewnia i nie gwarantuje, że wiedza pozyskana z Kursów będzie wystarczająca i kompletna z punktu widzenia potrzeb Użytkownika, gdyż jest to zależne każdorazowo od danego przypadku. Oncotransfer w tym zakresie nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego. 


19.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


19.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. 


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres email]

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy umowy dostawy następujących rzeczy(*) 

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(–ów)

–Adres konsumenta(–ów)

–Podpis konsumenta(–ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data(*) Niepotrzebne skreślić. 


POLITYKA PRYWATNOŚCI


W tym miejscu dowiedzą się Państwo, kto jest administratorem danych osobowych oraz jakie prawa Państwu przysługują.


Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Oncotransfer Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000770452, NIP: 9512477922, REGON: 382514792.


Z administratorem możesz skontaktować się tradycyjnie lub elektronicznie za pomocą adresu mailowego kontakt@oncotransfer.pl


Celami i podstawami przetwarzania danych jest:

Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu wysyłki zamówionych treści, w tym udzielonej zgody na otrzymywanie newslettera.

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w zakresie uzasadnionego interesu administratora w tym do zabezpieczenia interesu administratora w przypadku roszczeń oraz marketingu usług własnych.


Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Oncotransfer (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów informatycznych oraz usługi prawne), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.


Okres przechowywania danych

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych informujemy, że: W przypadku udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub skorzystania z prawa żądania usunięcia danych osobowych (cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem), a w pozostałym zakresie do chwili ustania uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu wygaśnięcia roszczeń.


Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Strona internetowa Administratora Danych może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony internetowej.Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane strony. Ułatwiają one korzystanie z internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookie strony wiedzą, że strona była już odwiedzona, pamiętają ustawienia i udostępniają Państwu treści dotyczące danego miejsca.Wykorzystywane przez nas pliki dotyczą wyświetlania zawartości strony internetowej.


Co możesz zrobić, żeby zmienić ustawienia plików cookies?

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcą Państwo ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, mogą Państwo zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). Należy pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez naszą stronę plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies możesz uzyskać w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”. Szczegółowe informacje możesz uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony:

Mozilla

Chrome

Internet Explorer

Safari

Opera


Przysługujące Panu/Pani prawa:

•prawo dostępu do danych osobowych,

•prawo do wycofania zgody,

•prawo do sprostowania danych osobowych,

•prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

•prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

•prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

•prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


Wymóg podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez Administratora. W przypadku ich braku, może nie być możliwe nawiązanie współpracy lub skorzystanie z dostępnych kursów.


Informację o profilowaniu:

Oncotransfer nie korzysta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania o którym mowa w art.22 ust 1 i 4 RODO.

Polityka Prywatności

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Warszawska Szkoła Epidemiologii i Prewencji Nowotworów – Zdobywaj nowe kwalifikacje

z najlepszymi

Roentgena 5

02-781 Warszawa

Home
O nas
Nasze kursy
Rada Naukowa

Szkoła

Skontaktuj się z nami

+48 507 837 985

szkola@oncotransfer.pl

Regulamin
Polityka Prywatności

Warszawska Szkoła Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone